header-image
Executive Officers
ryam-neupane
Ryam Neupane
President
Email: ryam.4u@gmail.com
chuda-dulal
Chuda Dulal
Vice President
Email: chudamunidulal@yahoo.com
tara-timsina
Tara Timsina
Secretary
Email: tara.timsina21@gmail.com
gopal-khatiwada
Gopal Khatiwada
Assistant Secretary
Email: gopal.khatiwada85@gmail.com
buddhi-karki
Buddhi Karki
Treasurer
Email: bkarki13@gmail.com